การบริการ
ตัวเอง

แนวคิด

รวบรวม

ออกแบบ

การผลิต

วิจัยและพัฒนา

ต้นแบบทางวิศวะกรรม

QA และ QC

การดิดตั้ง

ซ่อมบำรุง