นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

            บริษัท เซอร์บ๊อกซ์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครอง และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสำคัญอื่น ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งต้องมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
         นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่ช่องทาง การจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

 

รายละเอียดการเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

1. เพื่อให้บริการการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ของเราแก่ท่าน หรือ ระบบธุรกรรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆ 

     1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่  ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการระบุตัวตน

 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า กับทุกฝ่าย ความปลอดภัย การตรวจสอบ คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา

      2.1 ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้เมื่อติดต่อกับบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้ หรือบริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน การสัมภาษณ์ หรือข้อมูลการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) และระบบต่างๆ พฤติกรรมการใช้งาน รวมถึงสถิติการเข้าระบบเวลาที่เยี่ยมชมระบบ 

 

3. เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ติดต่อกับบริษัทฯ

 

4. เพื่อช่วยเราพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ๆ และปรับปรุงสินค้า/บริการที่มีอยู่แล้ว

 

5. เพื่อทำให้การปรับปรุงโฆษณาและการทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมทางการส่งเสริมการขาย ของเราเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

** โปรดสังเกตว่าในกระบวนการที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า และเพื่อปรับปรุงสินค้า/บริการของเรา ** 

 

ช่องทางการติดต่อเรา
บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 11 ซ.รัตนาธิเบศร์ 3
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-8216959 แฟกซ์: 025899906
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0125555011619