เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท เซอร์บ็อกซ์ รับประกันสินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องจากโรงงาน หรือชิ้นส่วน ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่และค่าแรงภายใน ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าและชำระเงินเต็มจำนวน เงื่อนไขการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหล่น, มีรอยงัดแงะ, ขาดการดูแลรักษา, การใช้งานแบบผิดวิธี และถูกเคลื่อนย้ายโดย บุคคลที่มิใช่ทีมงานของบริษัทฯหรือทำการดัดแปลงซ่อมแซมจากช่างที่มิใช่ตัวแทนของทางบริษัทฯ

การขนส่ง

เครื่องจำหน่ายสินค้าใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 60 - 90 วัน บริษัทจะเริ่มกระบวน การผลิตต่อเมื่อทางษริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ดังต่อไปนี้
    1. เอกสารการสั่งซื้อ
    2. เอกสารการโอนจอง 5,000 บาท 
    3. รายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการแสดงภายในตู้
    4. ชำระมัดจำ 50% หรือเต็มจำนวน 100% 
    5. รับเครื่องภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
    6. ลูกค้าต้องรับตู้เมื่อตู้พร้อมส่งภายใน 1 เดือน หลังจากที่ตู้พร้อมส่ง หรือชำระเงินเต็มจำนวน

การยกเลิก

1.ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า หากตรวจสอบพบว่า
ไม่ตรงตามเงื่อนไขฯ ในการสั่งซื้อหรือมีความผิดพลาดด้านราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นๆ
3.ท่านต้องยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆ 
หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดสินค้าไม่ได้ตรงกับสินค้าของจริง ท่านสามารถ
ดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
รับประกันสินค้า

รับเปลี่ยนสินค้า กรณีดังนี้

1.บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการผลิตโดยได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบจากช่างชำนาญการของทางบริษัท

เรียบร้อยแล้ว
2.บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ
3.สินค้าที่ส่งคืนบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงป้ายและ

คู่มือการ ใช้งานต่างๆ ต้องครบถ้วน
4.ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้า
5.ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิม

กรณีไม่รับเปลี่ยนสินค้า

1.กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
2.กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือ

อุปกรณ์, ป้าย และคู่มือการใช้งานต่างๆไม่ครบถ้วน
3.กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูก

ต้องแล้ว

บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลา 2 วัน ทำการหลังจากได้รับการชำระเงินครั้งสุดท้ายเพื่อการ ตรวจสอบข้อมูลและจะแจ้งวันเวลาในการจัดส่ง  ในการจัดส่งจริงจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และเส้นทางในการขนส่ง
หมายเหตุ : เงินจอง 5,000 บาท และเงินมัดจำ 50% หรือเต็มจำนวน 100% ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี